GENERALFORSAMLING I GGIF GYMNASTIK

 GGIF Gymnastik afdeling afholder ordinær generalforsamling

Mandag 17. april 2023 kl. 18:30 i Magion

Dagsorden iflg. vedtægterne;

  1. Valg af dirigent.
  2. Afdelingens årsberetning.
  3. Regnskab og budget.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på;  Rikke.kirkegaard@live.dk

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig senest 10. april på:

ggifgymnastik.naestformand@gmail.com

 

Oplæg ved Flemming fra Talent Billund / IKA; ”Udvikling af byen fra et idrætsmæssigt perspektiv”

Deltag i generalforsamlingen og få mulighed for at høre Flemming fortælle om tankegangen bag efterskolen PLAY, Talent Billund og mulige synergier mellem gymnastikforeningen og efterskolen PLAYs danselinje.