Kære Instruktør, hjælpeinstruktør og andre interesserede,

Denne infofolder er et arbejdsredskab for alle jer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats i GGIF gymnastik.

Vi håber oplysningerne vil være dig til nytte i dit daglige arbejde for GGIF Gymnastik.

Bestyrelsen modtager meget gerne ideer til nye og/eller anderledes aktiviteter.

Vi glæder os til et godt og inspirerende samarbejde til glæde for ALLE i GGIF’s gymnastikafdeling.

Med gymnastisk hilsen og TAK for din indsats

GGIF Gymnastik
Bestyrelsen

 

Indholdsfortegnelse

 

Bestyrelsen
Udvalg
Opgavebeskrivelse for instruktører herunder:
Musik
Redskaber
Dragter
Træning i skoleferier
Hvad kan du være behjælpelig med
Opgavebeskrivelse for hjælpeinstruktører
Regelsæt for GGIF Gymnastik herunder:
Omkostningsgodtgørelse for instruktører
Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktør
Kurser
Kontingent
Lokaleansøgning
Førstehjælp
Andet
Hvordan er du forsikret som instruktør/hjælpeinstruktør?

 

Bestyrelsen

Arbejdet i Bestyrelsen foregår på bestyrelsesmøder, der afholdes løbende i klublokalet i Magion.

Bestyrelsens opgaver:

– Overordnet ansvarlig for foreningen
– Overordnet økonomiansvarlig
– Jævnligt i kontakt med div. udvalg og sikrer alt kører efter afstukken retningslinje
– Ansvarlig for at udvalgsformænd deltager 2 gange årligt á 1/2 time i bestyrelsesmøder
– Jævnlig kontakt med udvalg
– Sparringspartner

Bestyrelsesmedlemmer er jævnfør vedtægterne valgt for min. 2 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne står oplyst andetsteds på hjemmesiden.

 

Udvalg

Foreningen har i alt 9 udvalg:

– Gymnastikudvalg
– Grand Prix udvalg
– Springudvalg
– Uddannelsesudvalg
– Materialeudvalg
– Kommunikationsudvalg

– Områdeudvalg
– Aktivitetsudvalg
– Sponsorudvalg

Udvalgenes opgaver:

– Udvalgsformanden har jævnligt kontakt med bestyrelsen
– Har eget budget
– Kontakt på tværs af udvalg f.eks. at finde sponsorer til dragter sker i samarbejde mellem Sponsor-,
Gymnastik-, Spring- og Grand Prix udvalg
– Påtage sig driftsopgaver
– Forsøge at løse udfordringer internt

Udvalgsmedlemmer sidder for min. 1 år ad gangen og sikrer selv overlap således at ingen helt nye
medlemmer overtager udvalget samt sikrer overdragelse af opgaver til nye medlemmer.

Udvalgene har hvert deres årshjul med beskrevne opgaver.
Udvalgsmedlemmer står oplyst andetsteds på hjemmesiden.

Opgavebeskrivelse for instruktører

På hvert hold skal der være en ansvarlig instruktør, som har DGI´s/DGF’s kursus I og II eller som er indstillet
på at gennemføre disse kurser i indeværende sæson.

Instruktørens opgaver er bl.a.:

– At tilrettelægge og afvikle træningen
– At aflevere træningsstedernes redskaber i samme stand, som de blev modtaget
– At forlade omklædningsrum mindst lige så ryddelige, som da træningen startede
– At deltage aktivt i ledermøder (husk at melde til eller fra)

Mobiltelefoner må IKKE benyttes i løbet af gymnastiktimen (med undtagelse af i nødstilfælde).

Du er som instruktør ansvarlig for registrering af nye gymnaster. Det er meget vigtigt, at nye gymnaster
bliver opfordret til at registrere sig ved online betaling. Skulle de have problemer med dette bedes de
kontakte Kommunikationsudvalget for hjælp. Du har som instruktør ansvar for at ajourføre deltagerlisten
løbende.

I tilfælde af sygdom/aflysning af træning er du ansvarlig for, at dit hold bliver informeret. Bestyrelsen
opfordrer til at du udnævner en holdleder, som kan tage sig af praktiske opgaver.
Det er vigtigt, at information du modtager, kurser, ledermøde mm., som også vedrører din(e)
hjælpeinstruktør(er) bliver givet videre.

Det er dit ansvar som instruktør, at sørge for din(e) hjælpeinstruktør(er) får mest muligt ud af at hjælpe i
foreningen. F.eks. kan det være at inddrage den/dem i planlægningen af træningstimen.

Opstår der problemer/konflikter i løbet af sæsonen, kontakt da Gymnastikudvalget og helst inden
problemerne/konflikterne bliver for store, så vi kan nå at reagere/hjælpe.

Foreningen opfordrer til, at man som instruktør så vidt muligt selv er aktiv på et hold – dette gælder især
for de helt unge instruktører.

Vi forventer, at du som instruktør deltager i forskellige kurser, som kan dygtiggøre dig som instruktør.

Musik:

Hver instruktør må pr. sæson købe musik for kr. 200,- til brug i gymnastikøjemed. Kvittering afleveres til
foreningens kassér, der refunderer beløbet.

Har man brug for tomme CD’er/mini discs el.lign. kan dette fås ved at henvende sig til Gymnastik-/Grand
Prix udvalg.

Redskaber:

Hvis du oplever, at nogle redskaber er i stykker og trænger til reparation, kontakt da Materialeudvalget
ligeledes hvis der er problemer med musikanlægget.

Hvis der er brug for små redskaber, kontakt da altid Materialeudvalg.

Dragter:

Udlæg til dragter skal ske gennem foreningens kassér.

Dragter må ikke udleveres til gymnaster før de er betalt for via Conventus af gymnasten selv.

Træning i skoleferier:

Træning følger skolernes ferier. Hvis du vil træne i disse, skal du give besked til Gymnastik-/Grand Prix
udvalg senest 2 uger før feriestart ellers vil der ikke være åbnet og foreningen har IKKE mulighed for selv at
lukke jer ind.

Hvad kan du være behjælpelig med:

Der er mulighed for at give en hjælpende hånd med en række opgaver.
Såfremt du har gymnaster i målgruppen må du gerne deltage i juletræsfesten. Du kan evt. hjælpe med salg
af kaffe etc.

Til opvisningen vil der være behov for hjælp ved musikbordet, redskaberne og ved kassen. Derudover har vi
behov for hjælp til general oprydning samt til at sætte redskaber på plads bagefter.

Der vil være behov for hjælp fra instruktører/hjælpeinstruktører/familier/venner til servering ved diverse
begivenheder samt meget andet hvor indtjeningen vil gå til foreningen.

Opgavebeskrivelse for hjælpeinstruktører

Nedenfor kan du se, hvad vi forventer du skal kunne håndtere som hjælpeinstruktør i den enkelte
træningstime.

Du skal være min. 13 år og være indstillet på at deltage i DGI´s hjælpeinstruktørkursus I og II.

Hjælpeinstruktørens opgaver:

– At deltage aktivt i træningstimen
– At aflevere træningsstedernes redskaber i samme stand, som de blev modtaget
– At forlade omklædningsrum mindst lige så ryddelige, som da træningen startede
– At deltage aktivt i ledermøder (husk at melde til eller fra)
– Så vidt muligt deltage i de sociale ture, der bliver arrangeret i foreningen

Hvis du bliver forhindret i at møde til træning, skal du huske at melde afbud til den ansvarlige instruktør så
hurtigt som muligt.

Mobiltelefoner må IKKE benyttes i løbet af gymnastiktimen (med undtagelse af i nødstilfælde).

Opstår der problemer/konflikter i løbet af sæsonen, kontakt da Gymnastikudvalg og helst inden
problemerne/konflikterne bliver for store, så vi kan nå at reagere/hjælpe.

For at være hjælpeinstruktør SKAL man være aktiv gymnast på et hold i foreningen.

Det er vigtigt du selv siger til, hvis du gerne vil inddrages i undervisningen. Du får måske mere og mere lyst
til at prøve at undervise i løbet af sæsonen. Du må gerne tage initiativer og komme med ideer til f.eks. nye
lege, redskabsopstillinger samt opvarmningsaktivitet. Du skal også sige fra, hvis du føler, der bliver lagt for
meget på dine skuldre eller du føler dig usikker.

 

Regelsæt for GGIF Gymnastik

Omkostningsgodtgørelse for instruktører

Instruktører modtager omkostningsgodtgørelse jf. nedenstående:

1 instruktør på et hold ved 1 ugentlig træning tilbydes kr. 2.750, – pr. sæson.

2 instruktører på et hold ved 1 ugentlig træning tilbydes kr. 2.750, -. til deling ved under 20 gymnaster pr.
sæson.

2 instruktører på et hold ved 1 ugentlig træning tilbydes hver kr. 2.750, – ved over 20 gymnaster pr. sæson.
Ved flere end 2 instruktører fordeles omkostningsgodtgørelsen ifølge aftale med bestyrelsen.

Specielle afregningsforhold kan forekomme ved Grand Prix instruktører, idet de ofte har flere
træningstimer. Aftales med bestyrelsen for hver sæson.

Hver instruktør vil uden beregning få klubtøj, når foreningen anskaffer nyt hvert 3. år. Egenbetaling kan
forekomme.

Hvis du maksimalt modtager kr. 6.000, – pr. kalenderår (år 2023) i omkostningsgodtgørelse er beløbet
skattefrit og foreningen skal ikke indberette dette til SKAT. Hvis du modtager mere end kr. 6.000, – pr.
kalenderår skal det betragtes som en B-indkomst og der skal betales skat mv. af hele beløbet.

Som instruktør skal du sørge for at informere foreningens kassér om dit reg. nr. og konto nr. hurtigst muligt
og senest 20. november i indeværende sæson.

Der udbetales kun omkostningsgodtgørelse for de af bestyrelsen godkendte træningstimer og ikke for
møder, opvisninger, stævner og konkurrencer mv.

Dette gælder også kørselsgodtgørelse, der afregnes med kr. 1,50 pr. kørt km over 24 km pr. dag ml. hjem
og træningssted.

Ekstra træning og evt. sæsonforlængelse kan kun ske efter særlig aftale med Gymnastik-/Grand Prix udvalg.
Omkostningsgodtgørelse for ekstra træning og evt. sæsonforlængelse kun efter særlig aftale med
Bestyrelsen.

Sæsonen løber typisk fra 1. uge i september til og med medio marts.

 

Omkostningsgodtgørelse udbetales én gang årligt – den 30. november.

Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktører

Hjælpeinstruktører får hjælpeinstruktørkursus.

Hver hjælpeinstruktør vil uden beregning få klubtøj, når foreningen anskaffer nyt hvert 3. år. Egenbetaling
kan forekomme. Desuden vil hjælpeinstruktør kunne deltage i de forskellige sociale arrangementer i
foreningen uden beregning.

Foreningen forventer, at hjælpeinstruktører deltager i ledermøder.

Desuden får de et gavekort til byens butikker (dette udleveres til opvisningen).

Kurser

GGIF Gymnastik vil gerne opfordre instruktører og hjælpeinstruktører til at dygtiggøre sig til gavn for
foreningen. DGI og DGF afholder hvert år kurser på alle niveauer og foreningen betaler kursusudgifter til
relevante kurser.

Kurser skal bestilles igennem Uddannelsesudvalg. Transportudgifter kan godtgøres med kr. 1,50 pr. kørt
km.

Dog udbetales der ikke kørselsgodtgørelse for de første 100 km (dvs. bor du nærmere end 50 km fra
kursusstedet vil der ikke blive udbetalt kørselsgodtgørelse).

Hvis Uddannelsesudvalg ikke har godkendt at instruktør eller hjælpeinstruktør, melder sig på et kursus SKAL
kurset betales af instruktøren selv og der ydes ikke kørselsgodtgørelse.

Kun instruktører i indeværende sæson vil få kursusudgiften dækket af foreningen (der kan dog søges
dispensation).

Afbud til et allerede tilmeldt kursus sørger instruktør/hjælpeinstruktør selv for (bed evt. Uddannelsesudvalg
om hjælp).

Glemmer man dette eller bliver det ikke gjort rettidigt, således at foreningen bliver opkrævet kursusgebyr
for et ikke-gennemført kursus, vil dette kursusgebyr blive modregnet i instruktørens omkostnings-
godtgørelse.

Kontingent

Instruktører og hjælpeinstruktører har lov til kontingentfrit at deltage på gymnastikhold, der foregår i
indeværende sæson (dog skal der betales 1/2 pris for deltagelse på Grand Prix hold).

Vi opfordrer alle til at deltage på et eller flere hold.

Der betales 1/2 pris i kontingent for instruktører og hjælpeinstruktørers hjemmeboende børn under 18 år.
Børn på eget hold (f.eks. Mor-Far-Barn) er kontingentfrit.

For at støtte vores instruktører/hjælpeinstruktører i deres egen udvikling som gymnast betaler GGIF
kontingenttilskud for deltagelse på DGI Landsdelshold (dog max. kr. 700,- pr. person).

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har også lov til kontingentfrit at deltage på gymnastikhold, som foregår
i indeværende sæson. Dog skal der betales 1/2 pris for deltagelse på Grand Prix hold. Der betales 1/2 pris i
kontingent for bestyrelses- og udvalgsmedlemmers hjemmeboende børn under 18 år.

Ved deltagelse på Yoga holdene betaler alle foreningens frivillige fuldt kontingent som øvrige deltagere, da
holdene er med begrænset antal deltagere.

Lokaleansøgning

Har du brug for ekstra træning kan du bestille lokale ved at kontakte den lokaleansvarlige fra Gymnastik-
/Spring-/Grand Prix udvalg. Husk at gøre det i god tid og senest 2 uger før.

Førstehjælpstasker

Materialeudvalg kontaktes for opfyldelse af førstehjælpstasker.

Andet

For at et hold skal være nogenlunde rentabelt skal der inden efterårsferien være min. 10 gymnaster på
holdet ellers ser vi os desværre nødsaget til at nedlukke det.

Tilbagemelding til den følgende sæson skal indgives primo året, således at planlægningen kan ske i foråret
og helst i forbindelse med halfordelingsmødet. Ønsker afleveres til Gymnastik-/Grand Prix udvalg.

Husk at vise hinanden gensidig respekt – man kommer længst ved at snakke pænt til og om hinanden på en
konstruktiv måde.

Hvordan er du forsikret som instruktør/hjælpeinstruktør?

Som medlem af DGI er GGIF Gymnastik forsikret herigennem.

Dvs. at forsikringen gælder alle personer, der er ansat i DGI eller DIF. Den sikrer, at foreninger og forbund er
dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om forsikring mod følger af
arbejdsskade.

Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, når den ansatte arbejder for foreningen.
Arbejdet behøver ikke være lønnet.

Eksempler på dækning:

– En idrætsforening sender et medlem på trænerkursus. Under kurset kommer personen til skade. Da
medlemmet er sendt på kursus af foreningen, dækker forsikringen
– En instruktør viser opvarmningsøvelser og brækker anklen. Bruddet kan ikke hele og personen får
varige mén. Arbejdsskadestyrelsen afgør sagen, og forsikringen dækker

Vidste du, at aktive idrætsudøvere kan få hjælp fra DGI´s hjælpefond, hvis de kommer til skade ved træning
i foreningen eller ved idrætsarrangementer, hvor skadelidte deltager som medlem af DGI?

Hvis du har behov for at vide mere om forsikringen, kan du læse om det på DGI’s hjemmeside;

http://www.dgi.dk/

 

Infofolderen er revideret februar 2023 af Bestyrelsen