Kære Instruktør, hjælpeinstruktør og andre interesserede,

Denne infofolder er et arbejdsredskab for alle jer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats i GGIF gymnastik.

Vi håber oplysningerne vil være dig til nytte i dit daglige arbejde for GGIF Gymnastik.

Bestyrelsen modtager meget gerne ideer til nye og/eller anderledes aktiviteter.

Vi glæder os til et godt og inspirerende samarbejde til glæde for ALLE i GGIF’s gymnastikafdeling.

Med gymnastisk hilsen og TAK for din indsats

GGIF Gymnastik
Bestyrelsen

 

Indholdsfortegnelse
Bestyrelsen
Udvalg
Opgavebeskrivelse for hjælpeinstruktør
Opgavebeskrivelse for instruktører
Regelsæt for GGIF Gymnastik
Omkostningsgodtgørelse for instruktører
Kurser
Kontingent

Lokaleansøgning
Hjælpeinstruktører
Musik
Redskaber
Dragter
Træning i skoleferier
Førstehjælp
Andet
Hvordan er du forsikret som Instruktør / Hjælpetræner?

 

Bestyrelsen

 

Arbejdet i bestyrelsen foregår på bestyrelsesmøder, der afholdes løbende i vores klublokale i Magion.
Bestyrelsen er:
· Overordnet ansvarlig for foreningen
· Overordnet økonomi ansvarlig
· Bestyrelsen holder kontakt til udvalg og sikrer det kører efter afstukken retningslinje
· Udvalgsformændene deltager ½ time i 2 bestyrelsesmøder om året
· Jævnlig kontakt med udvalgene
· Sparringspartner
· Jf. vedtægerne vælges medlemmerne for 2 år ad gangen

Bestyrelsesmedlemmer står oplyst andetsteds på hjemmesiden.

 

Udvalg

 

Foreningen har ialt 8 udvalg, som er gymnastikudvalg, grand prix udvalg, uddannelsesudvalg, materialeudvalg, kommunikationsudvalg, områdeudvalg, aktivitetsudvalg og sponsorudvalg.

Udvalgenes opgave er:
· Udvalgsformanden har jævnlig kontakt med bestyrelsen
· Hvert udvalg har sit eget budget
· Kontakt på tværs af udvalgene f.eks. sponsorer til dragter sker i samarbejde mellem sponsor og hhv. gymnastik og grand prix udvalgene
· Påtager sig driftsopgaver
· Konflikter løses i de enkelte udvalg
· Udvalgsmedlemmer deltager for 1 år ad gangen – udvalg sikrer at medlemmer overlapper, således at ingen helt nye overtager, samt overdrager opgaver til de nye

Udvalgenes opgaver er nærmere beskrevet på hjemmesiden.

Udvalgsmedlemmer står oplyst andetsteds på hjemmesiden.

 

Opgavebeskrivelse for hjælpeinstruktør

 

Nedenfor kan du se, hvad vi forventer du skal kunne håndtere som hjælpetræner i den enkelte træningstime. Du skal være min. 12 år og være indstillet på at deltage i DGI´s hjælpe-instruktørkursus I og II.

Praktisk:
At deltage aktiv i træningstimen.

At aflevere træningsstedernes redskaber i samme stand, som de blev modtaget.

At forlade omklædningsrummene mindst lige så ryddeligt, som da træningen startede.

Aktiv deltagelse i Ledermøder – husk at tilmelde / framelde.

Du skal så vidt mulig deltage i de sociale ture der bliver arrangeret i foreningen.

Hvis du bliver forhindret i at møde til træning, skal du huske at melde afbud til den ansvarlige instruktør. Så hurtigt som muligt.
Mobiltelefoner må IKKE benyttes i løbet af gymnastiktimen. (med undtagelse af nødstilfælde)

Opstår der problemer undervejs, kontakt da Gymnastikudvalget og helst inden problemerne bliver for store, så vi kan nå at reagere / hjælpe
For at være hjælpetræner SKAL man være aktiv gymnast på et hold i foreningen
Instruktørfagligt:
Det er vigtigt du selv prøver at sige, hvis du gerne vil inddrages i undervisningen. Du får måske mere og mere lyst til at prøve at undervise i løbet af sæsonen.
Du må gerne tage initiativer og komme med ideer til for eksempel nye lege, redskabsopstillinger og opvarmningsaktivitet. Du skal også sige fra hvis du føler der bliver lagt for meget på dine skuldre eller du føler dig usikker.

 

Opgavebeskrivelse for instruktører

 

På hvert hold skal der være en ansvarlig instruktør som har DGI´s / DGF’s kursus I og II eller være indstillet på at gennemføre disse kurser i indeværende sæson.. Den ansvarlige instruktørs ansvarsområder i den ugentlige træning er bl.a.:

At tilrettelægge og afvikle træningen.

At aflevere træningsstedernes redskaber i samme stand, som de blev modtaget. Samt at forlade omklædningsrummene mindst lige så ryddelige som da træningen startede.

At aflevere træningsstedernes redskaber i samme stand, som de blev modtaget. Samt at forlade omklædningsrummene mindst lige så ryddelige som da træningen startede.
Aktiv deltagelse i Ledermøder – husk at tilmelde / framelde.

Mobiltelefoner må IKKE benyttes i løbet af gymnastiktimen. (Med undtagelse af nødstilfælde)

Du er som instruktør ansvarlig for registrering af nye gymnaster. Det er meget vigtigt at nye gymnaster bliver opfordret til at registrere sig ved online betaling. Du har som instruktør ansvar for at ajourføre deltagerlisten løbende.

I tilfælde af sygdom/aflysning af træning er du ansvarlig for at dit hold bliver informeret. Du har mulighed for at udnævne en holdleder, som kan tage sig af disse praktiske opgaver.

Det er vigtigt, at information du modtager, kurser, ledermøde mm., som også vedrører din hjælpeinstruktør, bliver givet videre.

Du har som instruktør et ansvar for at hjælpe din hjælpeinstruktør, så han/hun får mest muligt ud af at hjælpe i foreningen. F.eks. kan det være at inddrage hjælperen i planlægningen af trænings timen.

Opstår der problemer undervejs, kontakt da Gymnastik- / Grand Prix udvalget og helst inden problemerne bliver for store, så vi kan nå at reagere / hjælpe

Foreningen henstiller til at man som instruktør så vidt muligt selv er aktiv på et hold – dette gælder især for de helt unge instruktører

Vi forventer at du som instruktør, deltager i forskellige kurser, som kan dygtiggøre dig som instruktør.

Musik
Hver instruktør må pr. sæson købe musik for kr 200,- til brug i gymnastikøjemed. Kvittering afleveres til Kassereren der refunderer beløbet. Har man brug for tomme Cd’er / mini discs / eller lign, kan dette fås ved at henvende sig til gymnastik- / grand prix udvalget.
Redskaber
Hvis du oplever at nogle redskaber er i stykker og trænger til reparation, kontakt da Materialeudvalget. Ligeledes hvis der er problemer med musikanlægget. Hvis der er brug for små redskaber, kontakt da altid Materialeudvalget.
Dragter
Udlæg til dragter skal ske gennem kassereren. Dragter må ikke udleveres inden betaling. Sker dette og pengene ikke kommer inden, sendes en faktura til betaling af instruktøren selv.
Træning i skoleferier
Der er ALTID lukket i skolernes ferier – hvis du skal træne, skal du give besked om dette til gymnastik- / grand prix udvalget senest 2 uger før ferien, ellers vil der ikke være åbnet og foreningen har IKKE mulighed for selv at lukke jer ind.

Hvad kan du være behjælpelig med;

  • Der er mulighed for at give en hjælpende hånd med en række opgaver.
    Såfremt du har gymnaster i målgruppen, må du gerne deltage i juletræsfesten. Du kan evt. hjælpe med salg af kaffe etc.

Til opvisningen vil der være behov for hjælp ved musikbordet, redskaberne og ved kassen. Derudover har vi behov for hjælp til oprydning og redskaber.

Der vil være behov for instruktørers / hjælpetrænere /  families / venners hjælp til servering ved diverse begivenheder, samt meget andet hvor, indtjeningen vil gå til foreningen.

 

Regelsæt for GGIF Gymnastik

 

Omkostningsgodtgørelse for instruktører
Instruktører modtager omkostningsgodtgørelse jf. nedenstående:
1 instruktør på et hold ved 1 ugentlig træning tilbydes 2.500 kr. pr. sæson
2 instruktører på et hold ved 1 ugentlig træning tilbydes 2.500 kr. til deling ved under 20 gymnaster pr. sæson.

2 instruktører på et hold ved 1 ugentlig træning tilbydes hver 2.500 kr. ved over 20 gymnaster pr. sæson.
Hvis flere end 2 instruktører ønsker at deles om et hold, må I indbyrdes aftale hvordan I fordeler omkostningsgodtgørelsen. Specielle forhold aftales nærmere med bestyrelsen – Husk at informere kassereren.
Specielle afregningsforhold kan forekomme ved grand prix instruktører, idet de ofte har flere træningstimer. Aftales med bestyrelsen år for år.
Hver instruktør vil uden beregning få en klubdragt, når foreningen anskaffer nye (ca. hvert 3. år)
Hvis du maksimalt modtager 5.850 kr. pr. kalenderår (år 2021) i omkostningsgodtgørelse er beløbet skattefrit og foreningen skal ikke indberette dette til SKAT. – Hvis du modtager mere end 5.850 kr. pr. kalenderår skal det betragtes som en B-indkomst og der skal betales skat mv. af hele beløbet.

Som instruktør skal du sørge for at informere kassereren om dit reg. nr. og konto nr. hurtigst muligt, dog senest 20. november.

Der udbetales kun omkostningsgodtgørelse for de af bestyrelsen godkendte træningstimer og ikke for møder, opvisninger, stævner og konkurrencer mv. – Dette gælder også kørsel.

Ekstra træning og evt. sæson forlængelse kun efter særlig aftale med  Gymnastik- / Grand Prix udvalget.

Omkostningsgodtgørelse for ekstra træning og evt. sæson forlængelse kun efter særlig aftale med Bestyrelsen.

Sæsonen løber typisk fra 1. uge i september til og med medio marts

Omkostningsgodtgørelse udbetales én gang årligt– den 30. november.

 

Kurser

GGIF Gymnastik vil gerne opfordre instruktører og hjælpetrænere til at dygtiggøre sig til gavn for foreningen. DGI og DGF afholder hvert år kurser på alle niveauer og foreningen betaler kursusudgifter til relevante kurser.

Kurser skal bestilles igennem uddannelsesudvalget. Transportudgifter / kørepenge godtgøres med statens takst pr. km., hvor offentlig transport ikke kan benyttes. Dog udbetales der ikke kørepenge for de første 100 km. (dvs. at hvis du bor nærmere end 50 km, vil der ikke blive udbetalt kørepenge)

Hvis uddannelsesudvalget ikke har godkendt at instruktør eller hjælpeinstruktør, melder sig på et kursus SKAL kurset betales af instruktøren selv og der ydes ikke tilskud til transport.

Kun instruktører i indeværende sæson vil få kursus udgiften dækket af foreningen. der kan søges dispensation.

Afbud til et allerede tilmeldt kursus må instruktører og hjælpetrænere selv sørge for (bed evt. uddannelsesudvalget om hjælp)
Glemmer man dette eller får man det ikke gjort rettidigt, så foreningen bliver opkrævet et kursusgebyr for et ikke gennemført kursus, vil dette kursusgebyr blive modregnet i instruktør-godtgørelsen.
Hvis man tager på et kursus på en Idrætshøjskole, skal man selv betale for transporten, hvis et tilsvarende kursus findes i Oksbøl, da det ikke koster ret meget at tage på et kursus i Oksbøl i forhold til en Idrætshøjskole og andet.

 

Kontingent

Instruktører og hjælpeinstruktører har lov til kontingent frit at deltage på gymnastikhold der foregår i indeværende sæson (fra uge 35 til uge 10) Dog skal der betales ½ pris for deltagelse på Grand Prix hold. Vi opfordrer alle til at deltage på et eller flere hold.
Der betales ½ pris i kontingent for instruktørers hjemmeboende børn under 18 år. – Børn på eget hold (f.eks. Mor-Far-Barn er kontingent frit)

For at støtte vores instruktører / hjælpetrænere i deres egen udvikling som gymnast betaler vi kontingent for deltagelse på Amts hold (dog max. 700 kr. pr. person).

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har også lov til kontingent frit at deltage på gymnastikhold der foregår i indeværende sæson. Dog skal der betales ½ pris for deltagelse på Grand Prix hold. Der betales ½ pris i kontingent for bestyrelses- og udvalgsmedlemmers hjemmeboende børn under 18 år.

Ved deltagelse på Yoga holdene, betaler alle foreningens frivillige fuld kontingent som øvrige deltagere, da holdene er med begrænset antal

 

Lokaleansøgning

Har du brug for ekstra træning kan du bestille lokale ved at kontakte gymnastik- / spring- og grand prix udvalget (den lokaleansvarlige). – Husk at gøre det i god tid senest 2 uger før.

 

Hjælpeinstruktører

Hjælpetrænere får hjælpetrænerkursus.
Hver Hjælpetræner vil uden beregning få klubtøj og deltagelse i de forskellige sociale arrangementer. Foreningen forventer også at hjælpeinstruktørerne deltager i ledermøderne. plus et gavekort til opvisningen.

Førstehjælp

Materialeudvalget kontaktes.

Andet

For at et hold skal være nogenlunde rentabelt skal der inden efterårsferien være 10 gymnaster på holdet, ellers ser vi os desværre nødsaget til at lukke holdet.

Tilbagemelding til den følgende sæson skal indgives primo året, således at planlægningen kan ske i foråret og helst i forbindelse med halfordelingsmødet. Ønsker afleveres til gymnastik- og grand prixudvalget.

Husk at vise hinanden gensidig respekt – man kommer længst ved at snakke pænt til og om hinanden på en konstruktiv måde.

 

Hvordan er du forsikret som Instruktør / Hjælpetræner?

Som medlem af DGI, er GGIF Gymnastik forsikret herigennem. Dvs.

Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i DGI eller DIF. Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.
Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, når den ansatte arbejder for foreningen. Arbejdet behøver ikke være lønnet.
Eksempler på dækning…
En idrætsforening sender et medlem på trænerkursus. Under kurset kommer personen til skade. Da medlemmet er sendt på kursus af foreningen, dækker forsikringen.
En instruktør viser opvarmningsøvelser og brækker anklen. Bruddet kan ikke hele og personen får varige mén. Arbejdsskadestyrelsen afgør sagen, og forsikringen dækker.
Vidste du at
at aktive idrætsudøvere kan få hjælp fra DGI´s hjælpefond, hvis de kommer til skade ved træning i foreningen eller ved idrætsarrangementer, hvor skadelidte deltager som medlem af DGI.

Hvis du har behov for at vide mere om forsikringen, kan du læse om det på DGI’s hjemmeside http://www.dgi.dk/